Mitra Etezadi - Restoring a Sassanid Erra Filligreed Bracelett

[accordions_pplugins id=’20178′]

 

پیش و پس از درمان شیمیائی برداشتن محصولات ناشی از خوردگی گالوانیکی و درمان فیزیکی پیوند دو تکۀ سوا شده.

نمایش مقطع شکسته شده با قشر محصولات خوردگی روی آن

Mitra Etezadi - Restoring a Sassanid Erra Filligreed Bracelet - Broken Parts 2

دوسر دستبند

نمای نزدیک جای اتصال سر شیر به ساقه و ملیله ای طلا در زیر ترکیبات پدیدۀ گالوانیکی  و بزرگنمائی آن

مراحل تدریجی برداشتن ترکیبات حاوی کاتیون مس ار روی بخش طلا پیچ ها…

پیش از وارد شدن به مرحلۀ درمان شیمیائی و آغاز برداشتن ترکیبات از بخش های گوناگون

در سه تصویر 1 و 2 و 3 میـزان تنش مندی فلز نقره ( با نیروی الکترو موتوری 799/0 ) و فلز طلا ( با  emf 498/1) در سری گالوانیکی، اختلاف پتانسیل الکترود 699 /0 را نشان می دهند. در تصویر 1 میزان نقره در بیشترین مقدار، در تصویر 2 میزانی اندک و در تصویر 3 که در بیشتر جاهای دستبند دیده می شود فقدان کامل نقره در اثر آندی شدن ( موضعی)  در برابر فلز طلا را داریم.

حضور فلز مس با وجود آندی بودن نسبت به نقره، به دلیل میزان بالای حجمی و ارائه درساختاری ضخیم، تنش مندی اش نسبت و نقرۀ نازک مارپیچی کمتر و در نتیجه با وجود رفتار حفاظتی کاتدی مس که نمود آن را در میزان بالای محصولات نمک مس در شیئ می توان دید نتوانسته در سری گالوانیکی با حضور طلا ( emf 498/1) تاب آورده و حفظ شود.

Mitra Etezadi - Restoring a Sassanid Erra Filligreed Bracelet - Pic #10

فقدان نقره ، مارپیچ موزون و گسیخته در طلا

تصاویر 1 و نمای درشت: حضور طلا ،  نقره، و نمک های مس .در یک سیستم حفاظت کاتدی سری گالوانیکی

نمای کناری دستبند که در یکی از محل خم شدن خرد شده و در دیگر هنوز وجود دارد.

تنها آسیب بخش طلا که به دلیل نجیب بودن فلز به تخریب فیزیکی مکانیکی محدود می گردد.

Mitra Etezadi - Restoring a Sassanid Erra Filligreed Bracelet - Pic #15

در این تصویر بخش نقره بصورت یک محصول پیچیده از نقره، ترکیبات نمک نقره، و نمک مس غیر قابل تفکیک و فقط به صورت نقش هائی از ملیلۀ مارپیچ وجود دارند.

درمان و مرمت مکانیکی شیئ:

برای اتصال این  دو بخش با توجه به نبود گیرایش سطوح از آتل بندی ( نوار های طلای 24 عیار)  به همراه چسب اپوکسی استفاده شده است.

نداشتن رویه های یکنواخت برای امکان درگیر کردن دو بخش جدا شده
نداشتن رویه های یکنواخت برای امکان درگیر کردن دو بخش جدا شده

گالری تصاویر

گالری تصاویر ۲