اوروشی یک شیره درختی است. این درخت (Toxicodendron vernicifluum) و شیره آن حاوی ترکیب (urushiol) است.