سنگی است نسبتاً سخت که ترکیب اصلیش عبارت از کربنات آبدار طبیعی مس می باشد و دارای رنگ سبز خوشرنگی است و در طبقات مختلف زمین ضمن کانیهای دیگر یافت می شود. وزن مخصوصش بین 3/7 تا 4/1 است و سختیش بین 3/5 تا 4 می باشد.

روش های آزمایش برای ارزیابی میزان تخریب دراثر تأثیرات محیطی حساس برای الیاف تهیه کرده است.

ماده ٔ صمغی شکلی که از برخی گیاهان (خصوصاً گونه های مختلف سماق و بادام هندی ) به دست می آورند و پس از تصفیه از آن جهت لعاب دادن و روکش برخی مصنوعات به منظور جلا و زیبائی و یا حفظ آنها در برابر رطوبت و سایر عوامل خارجی استفاده میکنند.