روند باز زنده سازی قدیمی ترین پرده نقاشی تعزیه ایران (پرده درویشی)

پرده نقاشی ها آثاری به جامانده از فرهنگ تصویری وشفاهی  ایران اند که بنا به ضرورت اجتماعی دوران گذشته تا دوران مدرنیزه شدن نقشی فعال در صحنه های هنری و آیینی این سرزمین ایفا نموده اند .

 اثرمورد بحث یک نقاشی رنگ روغن است که پرده درویشی نامیده می شود و صحنه های  مذهبی رزمی، آیینی در آن نگاره شده است.

 قدمت بالای اثر ونگهداری نامناسب سبب تحمیل تخریب های گوناگون گردیده است که به صورت آسیب های فیزیکی؛ خشکی ، مکانیکی؛ به گونۀ پارگی، فقدان بخش ها، سایش و شیمیایی؛ به صورت تیرگی لایۀ ورنی ، ترک خوردگی بست رنگی نمود داشته است. منظر کلی اولیۀ آن تودۀ تا شدۀ شکسته و خرد شده ای بود که در انبوه آلودگی پنهان گردیده بود.

مطلب اصلی

 درمان ومرمت سرداری ناصرالدین شاه 

گزارش آسیب شناسی ، روش درمان و مستند نگاری اثر خزانۀ جواهرات ملی، بانک مرکزی ایران

سرداری به رنگ سورمه ای ازجنس ماهوت بسیار ظریف، تمام قد تاسرزانو، جلوبازکه پشت آن ازکمرچین پلیسه شده است، شش دکمۀ زرالماس نشان که روی آن نقش شیر و خورشید و شمشیر بایک نوارزیتون درزیرقلمزده شده اند دو لبۀ سرداری رابرهم قرارمی دهد، همتای کوچکتراین دگمه ها دردوریف سه تایی درآستین ها بدون کاربردبه عنوان هم آهنگی با جلوبه همراه پاگون های زرین ویقۀ گلابتون دوزی عناصر تزئینی جامه راتشکیل می دهند.

مطلب اصلی

“میترا اعتضادی، کارشناس ارشد حفاظت و مرمت آثار تاریخی و کارشناس رسمی دادگستری باور دارد، «تخصص مرمت یعنی دخالت علمی نامحسوس و حتما برگشت پذیر در یک اثر موزه ای.»”


– روزنامه شرق – شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، شماره ۱۷۹۷

 چرا نباید از روش های شیمیائی برای برداشتن لایه های تشکیل شده استفاده کرد؟ 

نمونۀ ارائه شده، یک پلاک از مس یا آلیاژ مس است، که یک روی آن نقش یک اسب بالدار برجسته قلمزنی شده است و در پشت (اگر پشت به نامیم؟) فضای منفی همان نقش دیده می شود. و در میان لایه های خوردگی که سرتاسر اثر را به صورت روپوشی و تاول  پوشانیده؛ کریستال های سبز مالاکیت اند که پوششی کلی دارند با طنین بنفش لایۀ کوپرایت موضعی. اما نکته این است که بخش فضای منفی پلاک را لایۀ آبی رنگ آزوریت فرا گرفته است. 

مطلب اصلی