میترا اعتضادی, درمان و مرمت تندیس بودای لاک اوروشی زراندود