درمان ومرمت سرداری ناصرالدین شاه
یک پلاک از مس یا آلیاژ مسی نقش با اسب بالدار برجسته